zakharov_af_vecher_na_lekontsev_an_rudnitskii_pm_tsimbalenko